แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

กิจกรรมส่งเสริมการใช้หอสมุดครั้งที่ 2/2565

12 feb info library.

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายวิชาการ แผนกหอสมุด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการหอสมุด ครั้งที่  2/2565  ในงานมีการมอบรางวัลสำหรับผู้เข้าใช้บริการของหอสมุดเพื่อเป็นการกระตุ้น  ปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม  ทางหอสมุดฯ จึงมีการมอบรางวัลแก่ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ดังนี้

รางวัลผู้เข้าใช้บริการที่ยืมมากที่สุด
      นายสุภากร วงค์โสภา ปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 4

รางวัลผู้เข้าใช้บริการที่ยืมมากที่สุด (แบ่งสาขา)
   สาขาปรัชญาและศาสนา
      นาย Trinh Duy Linh ปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 4
      นาย กรณัฐ ผิวเกลี้ยง ปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 4
   สาขาเทววิทยาและเทววิทยาจริยธรรม
      นายอภิกร โกมลพิทักษ์ชัย เทววิทยา ชั้นปีที่ 4
      นายคมสันต์ ใจสดใส เทววิทยา ชั้นปีที่ 4
   สาขาคริสตศาสนศึกษา
      นางสาวขวัญสุดา อรุณศิริปรีดา คริสตศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
      นายไกรเดช ออกัน คริสตศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3

รางวัลผู้เข้าใช้บริการมารยาทดี
      นายสุริวงค์ กระจ่างโชคแก่น ปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 2
      นายเดชารัฐ ตั้งกองเกียรติ ปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 3

 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top