แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

กิจกรรมส่งเสริมการเข้าใช้บริการของหอสมุด เนื่องในวันแม่ หัวข้อ “รักแท้ คือแม่ฉัน”

info 28 aug

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 แผนกหอสมุด  ฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการหอสมุด เนื่องในวันแม่ หัวข้อ “รักแท้ คือแม่ฉัน” การมอบรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมของหอสมุดเป็นการกระตุ้น ปลุกจิตสำนึกการมีส่วนร่วม และส่งเสริมการเข้าใช้หอสมุดของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม

โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1

         นายรชานนท์  กองโฉม                 สาขาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 4


รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2

        นายทัศนพล     บุญทา                   สาขาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 3   


รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3

         นายนรบดี       อุปการ                   สาขาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 4

 

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

         นายมีนา     ทิพย์บรรจงสุข           สาขาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 4

         นายปรีชาญาณ   ห่อทอง             สาขาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 4

         นายศราวิน     เจริญสำราญ          สาขาคริสตศาสนศึกษา   ชั้นปีที่ 1


**ทางแผนกหอสมุดขอแสดงความยินดี และขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ**

 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top