schead02

การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมวิทยาลัยแสงธรรม ของ BIT มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมวิทยาลัยแสงธรรม ของ BIT  มหาวิทยาลัยคริสเตียน การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมวิทยาลัยแสงธรรม ของ BIT  มหาวิทยาลัยคริสเตียน
             เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2555  บาทหลวง ดร.อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และบาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และฝ่ายกิจการนักศึกษา       ให้การต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท  จากสถาบันกรุงเทพ คริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมวิทยาลัยแสงธรรม 

             ช่วงแรก บาทหลวง ดร.อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและแนะนำภาพรวมของสถาบัน  พร้อมเปิดวีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัย บาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และตัวแทนบุคลากรฝ่ายต่างๆ แบ่งปันแนวทางการปฏิบัติงานของวิทยาลัย เช่น งานบริหารจัดการภายในวิทยาลัย งานบริหารหลักสูตร การวัดและประเมินผล งานประกันคุณภาพการศึกษา งานวิจัย และงานกิจการนักศึกษา

            หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ และการปฏิบัติงานของวิทยาลัยแสงธรรม มีการซักถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานต่างๆ ภายในวิทยาลัย และจัดให้นักศึกษาพบปะเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ระหว่าง 2 สถาบัน  ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการเชื่อมเครือข่าย และสร้างสัมพันธภาพอันดี  ของทั้งสองสถาบันการศึกษา


E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top