schead02

ยินดีกับ ตำแหน่ง ผศ. ของคุณพ่อทั้ง 3 ท่าน

คณะผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
ขอร่วมแสดงความยินดีในการได้รับตำแหน่ง ผศ. ของคุณพ่อทั้ง 3 ท่าน
1. บาทหลวง ผศ. ดร. ฟรังซิส  ไก้ส์
2. บาทหลวง ผศ.สมชัย  พิทยาพงศ์พร
3. บาทหลวง ผศ.วุฒิชัย  อ่องนาวา
 ขอร่วมแสดงความยินดีในการได้รับตำแหน่ง ผศ. ของคุณพ่อทั้ง 3 ท่าน

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top