schead02

ประกาศ : ปรับช่วงเวลาการเปิดการเรียนการสอน


วิทยาลัยแสงธรรม ปรับช่วงเวลาการเปิดการเรียนการสอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

ที่ประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2014/2557 และที่ประชุมสภาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557  มีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยดำเนินการเปิดการเรียนการสอน  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ดังนี้
-    การจัดการศึกษาเพิ่มเติม (เทียบ Summer) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
(เริ่มเดือนมิถุนายน 2558 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ปี 4 และ สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม ปี 2)
-    ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
-    ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม
หมายเหตุ *  ปิดเรียนในช่วงเทศกาลปัสกา (อาทิตย์ใบลาน – ปัสกา) วันที่ 19 – 27 มีนาคม 2559
** การฝึกปฏิบัติ จัดในวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top