schead02

ร่วมแสดงความยินดี

ร่วมแสดงความยินดี
    วันอังคารที่  6 ตุลาคม  2558  เวลา 10.20 – 10.40  น. สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีต่อคุณพ่อและอาจารย์ ทั้ง 4 ท่าน ผู้ที่พัฒนาผลงานทางวิชาการ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปีการศึกษา 2558 ดังนี้...


1.บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย  พงษ์ศิริ     
2.บาทหลวง ผศ.ดร.อภิสิทธิ์  กฤษเจริญ
3.บาทหลวง ผศ.วสันต์  พิรุฬห์วงศ์        
4.อาจารย์ ผศ.ดร.ลัดดาวรรณ์  ประสูตร์แสงจันทร์
     ณ อาคารเรียน  วิทยาลัยแสงธรรม โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามาร่วมแสดงความยินดี     บรรยากาศเต็มไปได้ความปลื้มปิติยินดี

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top