ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

พิมพ์

 ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
     เมื่อวันอังคารที่  6  มีนาคม 2561 แผนกนักศึกษาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  ชั้นปีที่ 4  นักศึกษาที่เตรียมตัวจบใน ปีการศึกษา2560   โดย บาทหลวง ผศ. ดร. ชาติชาย  พงษ์ศิริ   อธิการบดี/คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ   เรื่อง   อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยแสงธรรม  ณ  ห้องโสต 1 อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม


2018_6mar001.jpg 2018_6mar002.jpg 2018_6mar003.jpg

2018_6mar004.jpg 2018_6mar005.jpg 2018_6mar006.jpg