ประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่)

พิมพ์

ประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่)
           วิทยาลัยแสงธรรม จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่) วิทยาลัยแสงธรรม วิทยาเขตเซเวียร์ เชียงราย เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม
โดยมีบาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม นำภาวนาและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ บาทหลวง ดร.พิเชฐ แสงเทียน นำเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่) และร่วมกันวิพากษ์หลักสูตรโดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้


1. บาทหลวง มิเกล กาไรซาบาล
2. รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร
3. อาจารย์ ดร.ซิมมี่ อุปรา
4. ผศ.ดร.จิรศิริ เกษมสินธุ์ วิเวกเมธากร
5. อาจารย์สุมิตรา พงศธร
6. รศ.ดร.มารุต พัฒผล
7. อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
และคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งฯ รวมจำนวน 18 คน โดยจัดในรูปแบบ Onsite และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Online Meetings


2022-18feb01.jpg 2022-18feb02.jpg 2022-18feb03.jpg

2022-18feb04.jpg 2022-18feb05.jpg 2022-18feb06.jpg

2022-18feb07.jpg 2022-18feb08.jpg 2022-18feb09.jpg

2022-18feb10.jpg 2022-18feb11.jpg 2022-18feb12.jpg

2022-18feb13.jpg 2022-18feb14.jpg 2022-18feb15.jpg

2022-18feb16.jpg 2022-18feb17.jpg 2022-18feb18.jpg

2022-18feb19.jpg 2022-18feb20.jpg 2022-18feb21.jpg

2022-18feb22.jpg 2022-18feb23.jpg 2022-18feb24.jpg

2022-18feb25.jpg 2022-18feb26.jpg 2022-18feb27.jpg

2022-18feb28.jpg