แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

การตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร

 intro

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยแสงธรรมได้มีการตรวจประเมินระดับหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการฯ

คือ อาจารย์ ดร.ประทีป ฉัตรสุภาค์, ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ และ ผศ.ดร.ภัทรียา กิจเจริญ ได้มาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ 4 หลักสูตร คือ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา, สาขาวิชาเทววิทยา, สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา และสาขาวิชาเทวจริยธรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top