แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วิทยาลัยแสงธรรมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566

info Std new 2566

วิทยาลัยแสงธรรม รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านงานคริสตศาสนธรรม  นักบวช ครูคาทอลิก หรือฆราวาสที่สนใจให้ได้รับการอบรมโดยตรงมากยิ่งขึ้น ผู้ที่จบการศึกษาจะได้รับปริญญาตรี : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (Bachelor of  Education Program in Christian Studies) : กศ.บ.

(คริสตศาสนศึกษา) หลักสูตร 4 ปี (ใบประกอบวิชาชีพครู) เรียนภาคปกติ เรียน 3 ปี ฝึกสอน 1 ปี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารการสมัครเรียนได้ที่ :  https://drive.google.com/drive/folders/1r1ER2WMJpdsxm6e65em3eswi_tQgmEh1?usp=sharing

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top