แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ประชุมอธิการบ้านอบรมฯ คณาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม และคณาจารย์จากวิทยาเขตเซเวียร์ เชียงราย ประจำปีการศึกษา 2566

info 23 may

เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 12.00 ณ วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีบาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล อธิการบดีเป็นประธานการประชุม และแบ่งปันในหัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษา การรับรองวิทยฐานะ และประชาสัมพันธ์งานของวิทยาลัยแสงธรรม”

 บาทหลวง ดร.วีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแบ่งปันในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาอบรมของวิทยาลัยแสงธรรม” พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ อธิการบ้านอบรม (ผู้ปกครองนักศึกษา) เข้าร่วมประชุมในรูปแบบ Onsite และ Online

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top