แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

แนะนำหนังสือขาย วิทยาลัยแสงธรรม บุ๊คสโตร์ (2566)

info 18 jul

แผนกพัฒนาและเผยแพร่ผลงานวิชาการ

📢 แจ้งประชาสัมพันธ์หนังสือขาย วิทยาลัยแสงธรรม บุ๊คสโตร์ และ หนังสือส่งเสริมวิถีทางด้านชีวิตจิต

📚สำหรับนักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจหนังสือ
สามารถมาใช้บริการได้ที่ ห้องขายหนังสือ (วิทยาลัยแสงธรรม บุ๊คสโตร์)
ชั้น 1 อาคารหอสมุด (เวลาทำการ)

ติดต่อ/สอบถาม
โสภาพรรณ พลายเถื่อน (ปุ๋ย)
เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ

 

 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top