แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

“การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” ประจำปีการศึกษา 2565

info 14 aug

วิทยาลัยแสงธรรมจัดให้มี “การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 14 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมคณาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีอธิการบดี บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

และทางวิทยาลัยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ คือ ผศ.ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์, ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ และ ผศ.ดร.ภัทรียา กิจเจริญ ได้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ 4 หลักสูตร คือ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา, สาขาวิชาเทววิทยา, สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา และสาขาวิชาเทวจริยธรรม ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมีกิจกรรม ดังนี้

- การสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร อาจารย์

- การสัมภาษณ์นักศึกษา

- การสัมภาษณ์บุคลากร

- การตรวจสอบหลักฐานในรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

- การประชุมสรุปผล

ทั้งนี้ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจประเมินในทุกองค์ประกอบ ตัวชี้วัดเป็นอย่างดี

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top