ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

พิมพ์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
      เมื่อวันที่ 15-18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีคณะกรรมการฯ คือ อาจารย์ ดร.ประทีป ฉัตรสุภาค์, ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ และ ผศ.ดร.ภัทรียา กิจเจริญ ได้มาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ 4 หลักสูตร คือ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา, สาขาวิชาเทววิทยา, สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา และสาขาวิชาเทวจริยธรรม

2017_15-18aug001.JPG 2017_15-18aug002.JPG 2017_15-18aug003.JPG

2017_15-18aug004.JPG 2017_15-18aug005.JPG 2017_15-18aug006.JPG

2017_15-18aug007.JPG 2017_15-18aug008.JPG 2017_15-18aug009.JPG

2017_15-18aug010.JPG 2017_15-18aug011.JPG 2017_15-18aug012.JPG

2017_15-18aug013.JPG 2017_15-18aug014.JPG 2017_15-18aug015.JPG

2017_15-18aug016.JPG 2017_15-18aug017.JPG 2017_15-18aug018.JPG

2017_15-18aug019.JPG 2017_15-18aug020.JPG 2017_15-18aug021.JPG

2017_15-18aug022.JPG

ข่าว โดย อ.สุดหทัย นิยมธรรม  

ภาพ โดย นายทีปกร กิจสวัสดิ์