แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วิทยาลัยแสงธรรม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยแสงธรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยแสงธรรม รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านงานคริสตศาสนธรรม  นักบวช ครูคาทอลิก หรือฆราวาสที่สนใจให้ได้รับการอบรมโดยตรงมากยิ่งขึ้น
ผู้ที่จบการศึกษาจะได้รับปริญญาตรี : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา หลักสูตร 4 ปี (Bachelor of  Education Program in Christian Studies) : กศ.บ. (คริสตศาสนศึกษา)

สมัครได้ที่ : วิทยาลัยแสงธรรม  20 หมู่ 6 ถ. เพชรเกษม ต. ท่าข้าม อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110
โทรศัพท์ 0-2429-0100 ถึง 3  โทรสาร 0-2429-0819 E-mail : christ.studies2000@gmail.com

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
https://drive.google.com/drive/folders/1soeRxsxkPQJObzFV1iN-MNC3_80GtaTj?usp=sharing

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top