หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

พิมพ์

 1 800x600

         เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ วิทยาลัยแสงธรรม หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา จัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 จำนวน 14 คน เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงการเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การปฏิบัติงานวิชาชีพครู พร้อมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนได้
ได้รับเกียรติจากบาทหลวงวิทยา เลิศทนงศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวให้โอวาทและเปิดการปฐมนิเทศ คุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ และคุณครูจินตนา กิจแก้ว แบ่งปันหัวข้อ “มุมมองของครูพี่เลี้ยงที่มีต่อนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพฯ” อาจารย์ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน ชี้แจงเรื่องการทำงานวิจัยในชั้นเรียน และอาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

           ในปีการศึกษา 2565 นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนต่างๆ รับนักศึกษาเข้าฝึกสอนฯในโรงเรียนจำนวน 8 โรงเรียน ดังนี้ 1) โรงเรียนนักบุญเปโตร 2) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย/หญิง 3) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 4)โรงเรียนอันนาลัย 5) โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 6) โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 7)โรงเรียนวันทามารีอา จ.ราชบุรี 8)โรงเรียนนารีวิทยา จ.ราชบุรี

2022-6may01.jpg 2022-6may02.png 2022-6may03.png

2022-6may04.jpg 2022-6may05.jpg 2022-6may06.jpg

2022-6may07.jpg 2022-6may08.jpg 2022-6may09.jpg

2022-6may10.jpg 2022-6may11.jpg 2022-6may12.jpg

2022-6may13.jpg 2022-6may14.jpg 2022-6may15.jpg

2022-6may16.jpg 2022-6may17.jpg 2022-6may18.jpg

2022-6may19.jpg