แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ส่งตัวนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5

ส่งตัวนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5
         อาจารย์ประจำคณะศาสนศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ดำเนินการส่งตัวนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยแสงธรรมอย่างดี

          อาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา และนางสาวกัญวสุ ศรีไทย ดำเนินการส่งตัวนักศึกษา ดังนี้
          1. โรงเรียนนารีวิทยา ดำเนินการส่งตัวนักศึกษาปฏิบัติการสอนในโรงเรียน : ซิสเตอร์ปิยมน จำเริญชโลที(ชั้นปี4), นางสาวอรดา ใจเย็น (ชั้นปี5) เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565
          2. โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ดำเนินการส่งตัวนักศึกษาปฏิบัติการสอนในโรงเรียน : นางสาวจุฬาลักษณ์ ไพรพนาดอน (ชั้นปี4), นางสาวปัญญาพร แสงสุวรรณ์ (ชั้นปี4) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565
          3. โรงเรียนอันนาลัย ดำเนินการส่งตัวนักศึกษาปฏิบัติการสอนในโรงเรียน : นายหรรษทาน ปุณขันธุ์ (ชั้นปี4), นายกิตติพิชญ์ วาปีกัง (ชั้นปี5) เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565
          บาทหลวงวิทยา เลิศทนงศักดิ์ และ อาจารย์ ดร.ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ดำเนินการส่งตัวนักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ ไปที่โรงเรียนวันทามารีอา : นางสาวแสงหล้า ตระกูลวิวัฒน์ชัย (ชั้นปี4), นางสาวอารียา กูนาพืช (ชั้นปี5) เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top