แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

สรุปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาฯ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5

สรุปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาฯ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5
สรุปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาฯ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 18 จำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยแสงธรรม และหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยนักศึกษาได้นำเสนอภาพรวมการฝึกสอนฯ การทำงานในด้านต่างๆ สื่อการเรียนการสอน ปัญหาอุปสรรค ความประทับใจ สิ่งที่ได้รับจากการไปฝึกสอนฯ การนำส่งแฟ้มสะสมงาน งานวิจัยในชั้นเรียน ฯลฯ...

โดยมีคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ อาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยงเข้าร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษา และมีนักศึกษาบางส่วนไม่สามารถมาร่วมได้ เนื่องจากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อฯ จึงต้องกักตัวอยู่ในที่พัก และได้เข้าร่วมฯโดยผ่านระบบออนไลน์


E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top