แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ได้ส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา 1 ปี โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้งไปนิเทศนักศึกษาฝึกสอนฯ  คือ 1) บาทหลวง ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ 2) บาทหลวงวิทยา เลิศทนงศักดิ์ 3) อาจารย์ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน และ4) อาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม โดยส่งนักศึกษาไปทำการฝึกสอนในโรงเรียนคาทอลิก 5 แห่ง คือ


1. โรงเรียนนักบุญเปโตร
2. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
3. โรงเรียนวันทามารีอา จ.ราชบุรี
4. โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา
5. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ จ.นครพนม

          บัดนี้การฝึกสอนฯได้เสร็จสิ้นแล้ว ทางวิทยาลัยขอขอบคุณทางโรงเรียนที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานฝึกสอนให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงฝ่ายจิตตาภิบาล/ฝ่ายอภิบาล คณะคุณครู และบุคลากรทุกท่านของโรงเรียน ที่ได้ช่วยดูแล แนะนำนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อเตรียมเป็นผู้ให้การอบรมฯในคณะนักบวช และบุคลากรครูคำสอนตามวัด โรงเรียน หน่วยงานของสังฆมณฑลต่างๆ ต่อไป


E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top