แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ วิทยาลัยแสงธรรม โดย บาทหลวงวิทยา เลิศทนงศักดิ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวให้โอวาทและแนะนำการศึกษาฯ ร่วมกับคณาจารย์ของสาขาวิชาฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษาให้ข้อคิด คำแนะนำการศึกษา โครงการกิจกรรมต่างๆที่จะทำร่วมกันของสาขาวิชาฯ และการต้อนรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 23 ในปีการศึกษา 2565

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top