แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

สรุปปฏิบัติการฝึกสอนในสถานศึกษาฯ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 19

 info 06 mar

สรุปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาฯ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 19  จำนวน 7 คน และชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 20 จำนวน 7 คน ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยแสงธรรม และหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 โดยนักศึกษาได้นำเสนอภาพรวมการฝึกสอนในโรงเรียน การทำงานในด้านต่างๆ สื่อการเรียนการสอน ปัญหาอุปสรรค ความประทับใจ สิ่งที่ได้รับจากการไปฝึกสอนฯ การนำส่งแฟ้มสะสมงาน งานวิจัยในชั้นเรียน ฯลฯ...โดยมีคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ อาจารย์นิเทศก์ เข้าร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษา

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top