แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วิสัยทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (VISION)

          คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยปรัชญา มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้นำ มีหลักการและแนวทางของปรัชญา ในการอภิบาล แพร่ธรรมและเสียสละ อุทิศตน รับใช้พระศาสนจักร

พันธกิจ (MISSION)

 1. พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ตามแนวคิดคริสตศาสนาให้เหมาะสมและมีคุณภาพ
 2. เสริมสร้าง และพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และใฝ่รู้ตลอดชีวิต
 3. ส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยปรัชญาสาขาต่างๆ ให้เกิดแหล่งบริการความรู้ด้านปรัชญาแก่ผู้สนใจอย่าง มีประสิทธิภาพ

นโยบาย (POLICY)

 1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรปรัชญาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
 2. พัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
 3. พัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี นวตกรรมต่างๆ และการสื่อสารทางภาษาเพื่อพัฒนาตัวเอง อย่างต่อเนื่อง
 4. ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ และการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำ และการให้บริการแก่สังคมที่มีประสิทธิภาพ
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนาด้านจิตใจด้วยกระบวนการที่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ของชุมชนท้องถิ่น
 6. ส่งเสริมให้รู้จักการใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคงไว้ซึ่งความเป็นไทย
 7. เสริมสร้างให้บุคลากรและนักศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและต่อสถาบันการศึกษาอื่น บนพื้นฐานของการให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน

เป้าประสงค์ (GOALS)

 1. มีหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดคริสตศาสนา ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
 2. บุคลากรทุกคนมีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และใฝ่รู้ตลอดชีวิต
 3. เป็นศูนย์การค้นคว้า และวิจัยปรัชญาสาขาต่างๆ โดยให้บริการและเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

 1. มีความรู้ ความเข้าใจคำสอนทางศาสนา
 2. มีความรู้คู่คุณธรรม
 3. ดำเนินชีวิตอย่างสมถะ เรียบง่าย
 4. มีความเป็นผู้นำทางศาสนา
 5. ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
 6. มีความเสียสละ อุทิศตนในการทำงานเพื่อรับใช้ พระ ศาสนจักรและสังคม
 7. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมของศาสนา
 8. ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คริสตชนและบุคคล ทั่วไป
 9. อบรม สั่งสอน แนะนำ การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักคำสอนของศาสนา

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top