แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

หัวหน้าสาขาเทววิทยาจริยธรรม
(ภาษาไทย) บาทหลวง ดร.ออกัสติน สุกีโย ปิโตโย
(ภาษาอังกฤษ) Rev.Dr.Agustinus Sugiyo Pitoyo
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
Driyarkara, Indonesia B.A. Philosophy
Loyola School of Theology, Ateneo de Manila B.A. Theology
University Philippines M.A. Theology
Boston College USA. M.A. Philosophy
Boston College USA. Ph.D. Philosophy

 

บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
(ภาษาไทย) บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ
(ภาษาอังกฤษ) Rev.Dr.Chartchai Pongsiri
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา

วิทยาลัยแสงธรรม

ศศ.บ.

ปรัชญา

  ศน.บ. เทววิทยา
U.Urbaniana, Italy Licence Facultate Philosophiae
U.Adomson, Philippines Ph.D. Education

 

คณาจารย์ประจำ
(ภาษาไทย) บาทหลวงธรรมรัตน์  เรือนงาม
(ภาษาอังกฤษ) Rev.Fr.Thammarat Ruanngam

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา

วิทยาลัยแสงธรรม

ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ1) ปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม ศน.บ. (เกียรตินิยมอันดับ1) เทววิทยา
U.Urbaniana,Rome,Italy Licence Biblical Theology

 

อาจารย์พิเศษสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
อาจารย์พิเศษ
(ภาษาไทย) บาทหลวงสุรชาติ  แก้วเสนีย์
(ภาษาอังกฤษ)
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา

 

ศศ.บ. (ปรัชญา) เกียรตินิยมอันดับ2 (ปรัชญา) เกียรตินิยมอันดับ2
  ศน.บ. (เทววิทยา) (เทววิทยา)
  Licentiatus Philosophia
     
     

 


บาทหลวงวสันต์  พิรุฬหวงศ์ อาจารย์พิเศษ
(ภาษาไทย) บาทหลวงวสันต์  พิรุฬ์หวงศ์
(ภาษาอังกฤษ)
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา

วิทยาลัยแสงธรรม

ศศ.บ. ปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม ศน.บ. เทววิทยา
  Licentiatus Theologia:spec.in Th. Dogmatica
     
     

 

อาจารย์พิเศษ
(ภาษาไทย) ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน
(ภาษาอังกฤษ)

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ด. ปรัชญา
     
     
     
     

 

อาจารย์พิเศษ
(ภาษาไทย) ผศ.อัมพร  แก้วสุวรรณ
(ภาษาอังกฤษ)
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา

 

   
     
     
     
     

 

อาจารย์สามัคคี  กิจเจริญ อาจารย์พิเศษ
(ภาษาไทย) นายสามัคคี  กิจเจริญ
(ภาษาอังกฤษ)
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา

 

   
     
     
     
     

 


 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top