แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วิสัยทัศน์ สาขาคริสตศาสนศึกษา

คณะศาสนศาสตร์ สาขาคริสตศาสนศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (VISION)

          คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม เป็นศูนย์ค้นคว้าและวิจัยศาสนาคริสต์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำ มีความเข้าใจในวัฒนธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน คุณธรรม จริยธรรม ในการอภิบาลแพร่ธรรม และการอุทิศตนรับใช้พระศาสนจักร

พันธกิจ (MISSION)

 1. พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ตามแนวคิดคริสตศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีในการอภิบาลและการ แพร่ธรรม
 3. ส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยศาสนาคริสต์และเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันในศาสนา

นโยบาย (POLICY)

 1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเป็นระบบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 2. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม ตำราที่ทันสมัยและเอื้อต่อการเรียนรู้
 3. สนับสนุนการแสวงหาความรู้ และการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำ และให้บริการแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนาด้านจิตใจด้วยกระบวนการที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันปัญหาของท้องถิ่น
 5. ส่งเสริมให้รู้จักการใช้สิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดีของชาติ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
 6. เสริมสร้างให้บุคลากรและนักศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและต่อสถาบันการศึกษาอื่น บนพื้นฐานของการให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน

เป้าประสงค์ (GOALS)

 1. มีหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดคริสต์ศาสนา ที่มีประสิทธิภาพ
 2. บุคลากรทุกคนมีการพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านอภิบาลและการแพร่ธรรม
 3. เป็นศูนย์รวมผลงานวิจัย โดยให้บริการและเผยแพร่ต่อสาธารชนที่สนใจศึกษา

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

 1. มีความรู้ ความเข้าใจคำสอนทางศาสนา
 2. มีความรู้คู่คุณธรรม
 3. ดำเนินชีวิตอย่างสมถะ เรียบง่าย
 4. มีความเป็นผู้นำทางศาสนา
 5. ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
 6. มีความเสียสละ อุทิศตนในการทำงานเพื่อรับใช้ พระ ศาสนจักรและสังคม
 7. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมของศาสนา
 8. ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คริสตชนและบุคคล ทั่วไป
 9. อบรม สั่งสอน แนะนำ การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักคำสอนของศาสนา

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top