แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

บุคลากรสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

บุคลากรสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา


บาทหลวงวัชศิลป์ กฤษเจริญ


หัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ

(ภาษาไทย) บาทหลวง ผศ.ดร.วัชศิลป์ กฤษเจริญ
(ภาษาอังกฤษ)  Rev. Watchasin Kritjaroen
ตำแหน่งทางวิชาการ  : ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์  


คุณวุฒิการศึกษา

ศศ.บ. ปรัชญา                    วิทยาลัยแสงธรรม,ประเทศไทย    พ.ศ. 2523
ศน.บ. เทววิทยา                 วิทยาลัยแสงธรรม,ประเทศไทย    พ.ศ. 2527
ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา)     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     พ.ศ. 2530
Licentia,Pastoralis inveniis et Catecheticae.     Università Pontificia Salesiana, Italy พ.ศ. 2535
ปร.ด. การศึกษาตลอดชีวิต    มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559
 


อาจารย์สุดหทัย  นิยมธรรม

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ

(ภาษาไทย) อาจารย์สุดหทัย  นิยมธรรม
(ภาษาอังกฤษ) Ms. Sudhathai Niyomtham
ตำแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์  


คุณวุฒิการศึกษา

Baccalaureatum in Disciplinis Religiosis Pontificia Università Urbaniana, Italy พ.ศ. 2545
Licentiam in Facultate Missiologiae Pontificia Università Urbaniana, Italy  พ.ศ. 2551
E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top