ห้องสมุดวิทยาลัยแสงธรรม

::::::: New Books!!! ::::::

ชื่อหนังสือ : การวิจัยเชิงบูรณาการแบบองค์รวม
ผู้แต่ง : นงนภัส คู่วรัญญู
เลขเรียกหนังสือ : 001.4 น137ก
ชื่อหนังสือ : คนเริ่มต้น
ผู้แต่ง : จันทราภา จินดาทอง
เลขเรียกหนังสือ : 361.614 จ238ค
ชื่อหนังสือ : ของสวยของดี ครั้งแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง
ผู้แต่ง : ธงทอง จันทรางศุ
เลขเรียกหนังสือ : 390.22 ธ121ข
ชื่อหนังสือ : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ผู้แต่ง : กิตติชัย พินโน
เลขเรียกหนังสือ : 495.918 ก234ภ
ชื่อหนังสือ : คู่มือปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ผลการเรียนรู้สู่ห้องเรียนแห่งคุณภาพ
ผู้แต่ง : พิมพันธ์ เดชะคุปต์
เลขเรียกหนังสือ : 371.102 พ236ค

ค้นหาหนังสือที่มีคำว่า