Get Adobe Flash player

scj cover v14 no2
วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม เป็นวารสารรายหกเดือน เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ
ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน  ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม
โดยตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ ที่นำเสนอเนื้อหาเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ
ของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านปรัชญา ศาสนา เทววิทยา และการศึกษา