Get Adobe Flash player

ความเป็นมา & วัตถุประสงค์

ความเป็นมา  
         วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม เป็นวารสารวิชาการด้านปรัชญา ศาสนา เทววิทยา และการศึกษา ซึ่งวิทยาลัยแสงธรรมจัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านปรัชญา ศาสนา เทววิทยา และการศึกษา  ทั้งที่เป็นผลงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรภายในวิทยาลัย  ตลอดจนผลงานของนักศึกษา ซึ่งผลงานดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพ (Peer Review) จากผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยบทความละ 2 ท่าน  เพื่อให้วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรมเป็นแหล่งบริการทางวิชาการที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล


 วัตถุประสงค์
      1. เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ทั้งในและนอกวิทยาลัย ตลอดจนนักวิชาการอิสระ
      2. เชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางปรัชญา ศาสนา  เทววิทยา และการศึกษา  ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมส่วนรวม 
      3. ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านปรัชญา ศาสนา เทววิทยา และการศึกษา เพิ่มมากขึ้น