Get Adobe Flash player

วารสารวิชาการปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

 

บทความวิจัย

1. การนำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในเขตอำเภอชนแดง จังหวัดเพชรบูรณ์
Educational Quality Development Guidelines According to Early Childhood Educational Standards for Schools in Chon Daen District Phetchabun Province.
ดร.ต้องจิตต์ โพธิ์วัด Dr.Tongjit Phowat และ รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ Assoc.Prof.Dr.Nuntiya Noichum.

2. การพัฒนาพฤติกรรมที่แสดงถึงการทำความดีตามหลักคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกของคริสตชนไทย
The Behaviours Can Help The Development of The Motivation of Thai Catholics to Have A Good Moral Life.
บาทหลวงเมธาสิทธิ์ นามละคร Rev.Methasit Namlakorn
บาทหลวง ดร. สุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ Rev.Dr.Surachai Chumsriphan
และอาจารย์พีรพัฒน์ ถวิลรัตน์ Peerapat Thawinratna

3. การพัฒนาแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะการสอนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูคำสอนตามแนวคิดอิกญาเชี่ยนในประเทศไทย
Development of Learning Activity Plans for Acquiring Teaching Skills and Desired Characteristics of Catechists in Accordance with Ignatian Pedagogical Paradigm in Thailand.
บาทหลวง ผศ.วัชศิลป์ กฤษเจริญ Rev.Asst.Prof.Watchasin Kritjaroen

4. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับบรรยากาศองค์กรโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
The Relationship between Organisation Culture and Organisation Climate of The Catholic School in Bangkok Archdiocese.
บาทหลวงจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล Rev.Chintasak Yuchaisittikun
ผศ.ดร.นิภา พงศ์วิรัตน์ Asst.Prof.Dr.Nipa Pongvirut

5. จริยธรรมสิ่งแวดล้อมตามหลักคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกกับปัญหามลภาวะทางน้ำ กรณีศึกษา ชุมชนวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
Environmental Ethics According to The Teachings of The Catholic Church and The Problem of Water Pollution : A Case Study of St.Peter’s Church, Samphran, Nakhon Pathom.
บาทหลวงฉัตรชัย นิลเขต Rev.Chatchai Nilknet
บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย ปิโตโย Rev.Dr.Agustinus Sugiyo Pitoyo, S.J.
บาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกุล Rev.Charoen Vongprachanukul

6. ปัจจัยพื้นฐานในการเป็นวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐานในประเทศไทย
The Basic Factors in Forming Basic Ecclesial Communities/Basic Christian Communities in Thailand.
บาทหลวง ดร.อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ บาทหลวง ผศ.สมชัย พิทยาพงศ์พร บาทหลวง ดร.ออกัสติน สุกิโย ปิโตโย บาทหลวงชีวิน สุวดินทร์กูร บาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์ และทิพอนงค์ รัชนีลัดดาจิต

Rev.Asst.Prof.Dr.Aphisit Kitcharoen, Rev.Dr.Agustinus Sugiyo Pitoyo, S.J., Rev.Cheewin Suwadinkur, Rev.Charoen Vongprachanukul, Pichet Runglawan and Thip-anong Ratchaneelatdachit

7. ภาวะผู้นำปัญญาชนและยุทธศาสตร์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามโครงการพระราชดำริ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้นำชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดในภาคตะวันตกของประเทศไทย(ชุมชนหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีและชุมชนหนองกลางดง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
The Intellectual Leadership and Self – Philosophy Of Sufficient Economy Strategy For The Sustainable Development Of Royal Prerogative Projects : A Case Study Of The Local Community Leaders In The Western Provinces Of Thailand.

ดร.ชัชวาล แสงทองล้วน Dr.Chatchawal Sangthongluan
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญยธรณ์ /กนลา สุขพานิช – ขันทปราบ
Assoc.Prof.Dr.Thanyathorne/Kanala Sukhabanij – Khantaprab

8. รูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เป็นบุคคลภายนอก
The Model of Educational Supervision by The Outsider in School Board of Basic Education.
ดร.จันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์ Dr.Chanpim Wongpracharat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร Asst.Prof.Maj.Dr.Nopadol Chenaksara. RTAR.

9. อนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2556-2566)
The Scenario of the Bachelor of Arts Program in Christian Studies Saengtham College for the Next Decade. (B.E.2013-2023)
ลลิตากิจประมวล Lalita Kitpramuan
ผศ.ดร.สุเทพ อ่วมเจริญ Asst.Prof.Dr.Sutep Uamcharoen

10. แนวทางการอภิบาลของพระศาสนจักรคาทอลิก ด้านสิทธิมนุษยชนกรณีศึกษามูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
Pastoral Guidelines of The Catholic Church on Human Right : Case Study The Pattaya Orphanage.
บาทหลวงยศธร ทองเหลือง Rev.Yotsathon Thongluang
บาทหลวง ดร.ออกัสติน สุกีโย ปีโตโย. S.J. Rev.Dr.Agustinus Sugiyo Pitoyo, S.J.
บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ Rev.Asst.Prof.Dr.Chatchai Phongsiri

Download บทความทั้งหมด

สนใจสมัครสมาชิกและชำระค่าสมาชิกวารสารวิชาการได้ที่
“อ.ศรัญญู พงษ์ประเสริฐสิน ผู้ประสานงานสมาชิกวารสารวิชาการ”
20 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ติดต่อ โทร. 0-2429-0100-3

:::: ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก ::::