Get Adobe Flash player

วารสารวิชาการปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559

 

บทความวิจัยพิเศษ

1. บทบาทของนักบุญเปาโลในปรัชญาหลังนวยุคล่าสุด
St'Paul Role in the Attest Postmodern Philosophy.
ศ.กีรติ บุญเจือ  ProFessor Kirti Bunchua

บทความวิจัย

1. ภาวะผู้นำท้องถิ่นเข้มแข็งอัจฉริยะและยุทธศาสตร์ปรัชญาเศรษฐกิจพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนสู่อนาคต : ศึกษาเฉพาะกรณีของ
ชุมชนตามโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย

The Intelligent Strong Local Leadership and Self-Sufficient Economic Philosophy Strategy For The Future Sustainable Community Development Enterprises : A Case Study of The Royal Development Community Projects In Phetchaburi Province, Thailand, 2013 AD.
พิเชฐ ปานช้าง  Pichet Panchang
รศ.ดร.ธัญยธรณ์/กนลา สุขพานิช-ขันทปราบ Assoc.Prof.Dr.Thanyathorne/Kanala Sukhabanij-Khantaprab

2.บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี
The School Administrators’ Roles in Promoting Classroom Research in the Catholic Schools in the Ubon Ratchathani Diocese.
ศรีสุดา ประผะลา  Srisuda Prapala
ผศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง  Asst.Prof.Dr.Jinawatara Pakotangn

3.แนวทางการส่งเสริมบุคลากรของโรงเรียนในเครือภคินีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในประเทศไทยให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ
The Guidelines for Promoting Personnel’s Commitment in the Daughters of Mary Help of Christians Schools in Thailand..
ภคินีกาญจนา เดชาเลิศ  Miss.Kanchana Dechalert
ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์ Asst.Prof.Dr.Prasert Intarak

4.แนวทางการอภิบาลเรื่องการอยู่ก่อนแต่งของคริสตชนคาทอลิกในสังฆมณฑลเชียงใหม่
Pastoral Guideline for Cohabitation of Catholics in Chiang Mai Diocese..
บาทหลวงอาทิตย์ มิ่งขวัญเจริญกิจ  Rev.Artit Mingkhancharoenkit
บาทหลวง ดร.สุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์  Rev.Dr.Surachai Chumsriphan
บาทหลวง วีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน  Rev.Werasak Yongsripanithan

5.เส้นทางอาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Career Path of Basic Education School Administrators.
เขมพัต แสงทอง Khemaphat Sangtong
ผศ.ว่าที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร Asst.Prof.Maj.Nopadol Chenaksara, RTAR.

6.เสรีภาพทางเพศในมุมมองพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2
Sexual Freedom in The Perspectives of Pope John Paul II.

บาทหลวงกิตติคุณ เสมามอญ  Rev.Kittikun Semamorn
มุขนายก ดร.ลือชัย ธาตุวิสัย  Bishop Dr.Joseph Luechai Thatwisai
บาทหลวง ดร.ออกัสติน สุกีโย ปีโตโย  Rev.Dr.Agustinus Sugiyo Pitoyo, S.J.
บาทหลวงวัยพรต พุฒสา  Rev.Peter Waiphrot Phutthasa. O.M.I.
พีรพัฒน์ ถวิลรัตน์   Pirapat Thawinratna

Download บทความทั้งหมด

สนใจสมัครสมาชิกและชำระค่าสมาชิกวารสารวิชาการได้ที่
“ อ.ศรัญญู พงษ์ประเสริฐสิน ผู้ประสานงานสมาชิกวารสารวิชาการ”
20 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ติดต่อ โทร. 0-2429-0100-3

:::: ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก ::::