Get Adobe Flash player

วารสารวิชาการปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560


บทความวิชาการ

การสานเสวนาตามแนวคิดของกาดาเมอร์: การศึกษาเชิงวิพากษ์
Gadamer on Dialogue: A Critical Study
ดร.สมบัติ พรศิริเจริญพันธ์
* อาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม
Dr.Sombat Pornsiricharoenpan
* Lecturer at Saengtham College.


ความเร่งด่วนที่เรียกร้องการส่งเสริมจิตภาวนาของคริสตชนและการตอบสนองของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยในสมัยปัจจุบัน
How the Catholic Church in Thailand has responded to the urgent call for a more contemplative spirituality in our time.
บาทหลวง ผศ.สมชัย พิทยาพงศ์พร
* บาทหลวงในคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเทววิทยา คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม
Rev. Asst. Somchai Phitthayaphongphond
* Reverend in Roman Catholic Church, Chanthaburi Diocese.
* Assistant Professor, Theology Faculty of Religious, Saengtham College.


ลักษณะและงานของบุคคลในพระธรรมเอสเธอร์
Careers and Characters in the Book of Esther.
ศาสนาจารย์ ดร.โฟลเรียน เฟอร์ก
* อาจารย์ประจำวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ
ศาสนาจารย์ ดร.ซิน ซึง ยอม
* อาจารย์ประจำวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ
Rev.Dr.Florian Foerg
* Lecturer, McGilvary College of Divinity, Payap University.
Rev.Dr.Sin Seung Yeom
* Lecturer, McGilvary College of Divinity, Payap University.


บทความวิจัย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยบูรณาการนิทานสร้างสานคุณธรรมในรายวิชาจริยศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Cooperative Learning and Virtue Tales for Promoting Integrity of Pratom Suksa 1 Students.
จินตนา ศรีดาวเดือน
* อาจารย์ประจำโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง
* อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Jintana Sridaoduen
* Lecturer, St.Francis Xavier School.
Dr.Suttipong Boonphadung
* Lecturer, Faculty of Education, Rajabhat Suansunandha University.


การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนคาทอลิกหัวไผ่
The Settlement and Development of Hua Pai Catholic Community.
Vissan Wongkeew
* Doctoral students in Thai Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences,
Burapha University.
Assoc.Paradee MahaKhan
* Associate Professor of Thai Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences,
Burapha University.
Dr.Surachai Chumsripan
* Reverend in Roman Catholic Church, Archdiocese of Bangkok.
* Professor of History, Roman Catholic Church, Saengtham College.

คุณธรรมการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
Morals of Personal Management for Catholic Schools Administrators under Bangkok Archdiocese.
รดีพร ลพสัตถยุทธ
* โรงเรียนอำนวยศิลป์
ผศ.ดร.พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ
* อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
บาทหลวง ดร.วิทยา คู่วิรัตน์
* สภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
Radeeporn Lopsathayoodh
* Amnuaysilpa School, Bangkok.
Asst. Prof. Dr.Pimprapa Amornkitpinyo
* Faculty of Education, Saint John University, Bangkok.
Rev. Dr.Witthaya Khuwirat
* Saint John University's Council, Bangkok.

ความเป็นไปได้ที่จะประยุกต์ใช้จริยศาสตร์เชิงกรณี เพื่อการอภิบาลด้านศีลศักดิ์สิทธิ์สำหรับคู่แต่งงานคาทอลิกที่หย่าร้างและแต่งงานใหม่
The Possibility of Applying Casuistry on Sacramental Pastoral Care for Divorced and Remarried Catholic Couples.
ภราดา อุดมศักดิ์ ว่องประชานุกูล
* ภราดาในคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิก สังกัดคณะภราดาน้อยฟรันซิสกัน
* มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
บาทหลวง ดร.เชิดชัย เลิศจิตรเลขา
* บาทหลวงในคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิก สังกัดคณะคามิลเลียน
* อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
ผศ.ดร.ลัดดาวรรณ์ ประสูตร์แสงจันทร์
* อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
Friar Udomsak Wongprachanukul, O.F.M.
* Friar in Roman Catholic Church, Order of Friars Minor.
* Master of Arts Program in Moral Theology, Saengtham College.
Rev.Cherdchai Lertjitlekha, M.I., Ph.D.
* Reverend in Roman Catholic Church, Camillian.
* Lecturer of Master of Arts Program in Moral Theology, Saengtham College.
Asst.Prof.Laddawan Prasutsaengchan, Ph.D
* Lecturer, Christian Studies Faculty of Religious, Saengtham College.

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเรื่องเพศของคู่แต่งงานคาทอลิก ชาวปกาเกอะญอ
Relevant Factors in instructing Karen Catholic Couples on Sexuality.
ชูพงษ์ เชวงชาติตระกูล
* มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
บาทหลวง ดร.พิเชฐ แสงเทียน, S.J.
* บาทหลวงในคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิก สังกัดคณะเยสุอิต
* อาจารย์ประจำประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
ผศ.ดร.ลัดดาวรรณ์ ประสูตร์แสงจันทร์
* อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
Choopong Chaveacharttrakool
* Master of Arts Program in Moral Theology, Saengtham College.
Rev.Pichet Saengthien, S.J., Ph.D.
* Reverend in Roman Catholic Church, Jesuit.
* Lecturer of The Master of Arts Program in moral Theology, Saengtham College.
Asst.Prof.Laddawan Prasutsaengchan, Ph.D
* Lecturer, Christian Studies Faculty of Religious, Saengtham College.

อัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิกในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่เป็นพลวัตร ตามนโยบายของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
The Identity of Catholic Schools in Bangkok Diocese Dynamically toward the Policy of Catholic Educational Council of Thailand.
บาทหลวงฉลองรัฐ สังขรัตน์
* การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บาทหลวง ดร.ออกัสติน สุกิโย ปิโตโย, S.J.
* บาทหลวงในคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิก สังกัดคณะเยสุอิต
* อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์
* อาจารย์ประจำศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ อเนกสุข
* อาจารย์ประจำภาควิชาการวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Rev.Charlongrat Sangkarat
* Doctor of Philosophy Program in Education Administration Faculty of Education,
Burapha University.
Rev. Dr.Agustinus Sugiyo Pitoyo, S.J.
* Reverend in Roman Catholic Church, Jesuit.
* Lecturer of the Master of Arts Program in Moral Theology, Saengtham College.
Asst. Prof. Dr.Sittiporn Niyomsrisomsak
* Lecturer of Department of Innovative Administration and Educational Leadership Center
Faculty of Education, Burapha University.
Asst. Prof. Dr.Sompoch Anegasukha
* Lecturer of Department of Research and Applied Psychology Faculty of Education,
Burapha University.

Download บทความทั้งหมด

สนใจสมัครสมาชิกและชำระค่าสมาชิกวารสารวิชาการได้ที่
“อ.ศรัญญู พงษ์ประเสริฐสิน ผู้ประสานงานสมาชิกวารสารวิชาการ”
20 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ติดต่อ โทร. 0-2429-0100-3

:::: ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก ::::