Get Adobe Flash player

รูปแบบบทความเพื่อส่งตีพิมพ์วารสารวิชาการ

รูปแบบบทความเพื่อส่งตีพิมพ์วารสารวิชาการ

รูปแบบบทความเพื่อส่งตีพิมพ์วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม

ด้านปรัชญาศาสนาเทววิทยาและการศึกษา

MamuscriptPreparationGuidelineforPublicationin
Saengtham
CollegeJournal

 (ชื่อบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด18pt.ตัวหนา)

ชื่อเต็ม - นามสกุลเต็ม:   ภาษาไทยของผู้แต่งแต่ละคนที่มีส่วนในงานวิจัยนั้น

                                    (ขนาดตัวอักษร 16 pt.)
สถานที่ทำงาน:             ระบุหน่วยงานที่สังกัดภาษาไทย (ขนาดตัวอักษร 16 pt.)

อีเมลล์:                       ระบุเฉพาะผู้รับผิดชอบบทความ (ขนาดตัวอักษร 16 pt.)

Author Name:           ภาษาอังกฤษของผู้แต่งแต่ละคนที่มีส่วนในงานวิจัยนั้น

                                 (ขนาดตัวอักษร 16 pt.)

Affiliation:               ระบุหน่วยงานที่สังกัดภาษาอังกฤษ (ขนาดตัวอักษร 16 pt.)

Download :::::  แบบฟอร์มนำส่งบทความวิจัย/วิชาการ 1 :::::
                  :::::  แบบฟอร์มนำส่งบทความวิจัย/วิชาการ 2 :::::