Get Adobe Flash player

ลักษณะของบทความ

ลักษณะของบทความ
     1. เป็นบทความสรุปงานวิจัย ที่มีลักษณะเป็นเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัย และมีการสรุปผลที่จะนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ หรือบทความทางวิชาการในลักษณะการวิเคราะห์หรือวิจารณ์ ตลอดทั้งการเสนอแนวคิดใหม่ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการที่มีคุณค่า
     2.  เป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อน ทั้งในหรือนอกประเทศ
     3.  เป็นบทความที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
     4.  เป็นบทความที่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อน ทั้งในหรือนอกประเทศ แต่มีการนํามาปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น (ให้ผู้เขียนส่งบทความที่ได้ตีพิมพ์มาก่อนประกอบด้วย)
     5.  เป็นบทความที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
         
              บทความในลักษณะอื่นๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้นจะได้รับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการเป็นกรณีเฉพาะ