ปรัชญา (Philosophy)
วิทยาลัยแสงธรรมมีความมุ่งมั่นให้บุคลากรเป็นผู้ใฝ่ความรู้
และพัฒนาองค์ความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ในบรรยากาศคริสตชน
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยแสงธรรมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในบรรยากาศคริสตชน

พันธกิจ (Mission)  
1. เสริมสร้างบุคลากรบุคลากรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์ของแสงธรรม
2. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สร้างนวัตกรรมและวัฒนธรรมการปฏิบัติในบรรยากาศคริสตชน
3. สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานของบุคลากรให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้เป็นที่ยอมรับ
ทั้งภายในองค์กร และจากสังคมภายนอก

ฮิต: 2690