In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

กฎ 5 ข้อ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

กฎ 5 ข้อ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
“Five Disciplines for Building a Learning Organization”

       องค์กรแห่งการเรียนรู้เกิดจากการเรียนรู้ของบุคคลในองค์กรกล่าวอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ บุคคลเป็นผู้สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเรียกการสร้างทักษะและความสามารถของบุคคลดังกล่าวว่า “กฎหรือวินัย: Discipline” ทักษะและความสามารถที่จำเป็นของบุคคลสำหรับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้มีดังนี้

กฎข้อที่ 1:  Personal Mastery คือ การเรียนรู้เพื่อเพิ่มความสามารถส่วนบุคคล (Personal Capacity)     
                     ทำให้บุคคลนั้น ๆ สามารถสร้างผลลัพธ์ (Result) ที่ต้องการ รวมทั้ง สามารถทำให้ องค์กรมีบรรยากาศที่ส่งเสริมให้สมาชิกขององค์กรพัฒนาตนเอง เพื่อทำให้เป้าหมาย (Goal) และ วัตถุประสงค์ (Purpose) ที่ตนต้องการบรรลุผล

กฎข้อที่ 2:  Mental Models คือ ภาพสมมติฐานหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเรา 
                     บุคคลอื่นและความเป็นไปของโลกที่ฝังลึกในใจเรา (Mental Models) จะคอยกรองสิ่งที่เราเห็นใน ทำนองเดียวกับกระจกเงาที่อาจสะท้อนภาพให้เกิดความบิดเบือนไปจากเดิม

กฎข้อที่ 3:  Shared Vision Building (การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม) 
                     Shared Vision Building คือ การสร้างสำนึกของความมุ่งมั่นของกลุ่ม ด้วยการร่วมกันพัฒนาภาพ ของอนาคตที่กลุ่มต้องการ จนได้ภาพที่มีรายละเอียด  ชัดเจน และเป็นภาพเดียวกันของทุก ๆ คน ตลอดจนร่วมกันพัฒนาหลักการ (Principle) และวิธีปฏิบัติ (Guiding Practice) ที่จะนำกลุ่ม ให้บรรลุอนาคตดังกล่าว
systems_thinkingกฎข้อที่ 4: Team Learning (การเรียนรู้ของทีม)
                    Team Learning คือ กระบวนการที่ทำให้กลุ่มสามารถพัฒนาภูมิปัญญา (Intelligence) และ ความสามารถ (Ability) ของกลุ่มให้เกิดขึ้นมากกว่าผลรวมของภูมิปัญญาและความสามารถของสมาชิก แต่ละคน (Team Learning) ทำให้ความสามารถของกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน เพราะเป็นกระบวนการ ประสานและพัฒนาความสามารถของทีมเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่สมาชิกของทีมต้องการอย่างแท้จริง

กฎข้อที่ 5: Systems Thinking (ความคิดเชิงระบบ)
                    Systems Thinking คือ วิธีการคิดและภาษาที่ใช้อธิบายและทำความเข้าใจ ปัจจัยต่าง ๆ ตลอดจน ปฏิสัมพันธ์ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของระบบ (Systems Thinking) ช่วยให้ทราบว่าจะเปลี่ยนแปลง ระบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกระบวนการทางธรรมชาติและเศรษฐกิจ เป็นวิธีการที่ทำเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น โดยทำให้มองเห็นเหตุ (Causes) และผล (Effects) ของ ปัญหา ต่าง ๆ ชัดเจนขึ้น เป็นผลให้สามารถกำหนดกลยุทธ์และแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น

ฮิต: 13142