แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ผลงานวิจัย

 

รายงานการวิจัย

 

1.

การพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
The Development of Saengtham College to be the Learning Organization.
โดย บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ ,บาทหลวงวิรัช  นารินรักษ์,บาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม,ภักดี กฤดิกรัณย์,พีรพัฒน์  ถวิลรัตน์,ทิพยา แสงไชย,ลัดดาวรรณ์  ประสูตร์แสงจันทร์,จิตรา  กิจเจริญ,ทิพอนงค์ รัชนีลัดดาจิต
2.

การสร้างกระบวนการนิเทศภายในเพื่อจัดทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับอาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม
The Setting up of Internal Supervision Procedures on Classroom Action Research for Permanent Lecturers of Saengtham College.
โดย บาทหลวงวุฒิชัย  อ่องนาวา,บาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล,ทิพอนงค์  รัชนีลัดดาจิต,ลลิตา  กิจประมวล,นภาดา  ตะเพียนทอง
3.
ความคาดหวังจากหน่วยงานของสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยต่อบทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยแสงธรรมในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง
The Expectation from the Organization of the Catholic Bishops’ Conference of Thailand for the Roles of Saengtham College as Specialized Higher Educational Institute.
โดย บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ,บาทหลวงไชโย กิจสกุล,ทิพยา  แสงไชย,ลัดดาวรรณ์ ประสูตร์แสงจันทร์,จิตรา  กิจเจริญ,ปนัดดา  ชัยพระคุณ,ลลิตา  กิจประมวล,ทิพอนงค์ รัชนีลัดดาจิต
4.


ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา
(The Opinion of Bachelor of Arts Program in Philosophy and Religion’s Students Toward Teach – Learning Management of   PH. 432  Philosophy of Religion Course.)
โดย บาทหลวงวุฒิชัย  อ่องนาวา
5.


ความสอดคล้องของหลักการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ-เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ กับหลักการดำเนินชีวิตตามคำแนะนำของพระวรสารในคริสต์ศาสนา
The Study of Consistency of Principles of Life by Sufficiency Economy with Principles of Life by Gospel  Value
โดย บาทหลวงวุฒิชัย  อ่องนาวา,บาทหลวงสมชัย  พิทยาพงศ์พร,สิทธิโชค  ดำรงศักดิ์
6.
ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับคำสอนคริสต์ศาสนาตามแนวคิดของพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2
(The Relationship of Philosophy and Catechismin Pope John Paul II’s Concept)
โดย บาทหลวงวุฒิชัย  อ่องนาวา
7.แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมเพื่อให้ได้รับการรับรองจากสมณกระทรวงว่าด้วยการศึกษาคาทอลิก แห่งสันตะสำนัก
The Guidelines for Curriculum Development of Saengtham College to be Certified by The Sacred Congregation for Catholic Education of the Holy See.
โดย บาทหลวง ดร.ออกัสติน  ปิโตโย,บาทหลวงวิรัช  นารินรักษ์,บาทหลวงเจริญ  ว่องประชานุกูล,บาทหลวง ผศ.ดร.ไพยง  มนิราช,บาทหลวง ดร.เชิดชัย  เลิศจิตรเลขา,พีรพัฒน์  ถวิลรัตน์,ลัดดาวรรณ์  ประสูตร์แสงจันทร์
8.
บทบาทของผู้ปกครองต่อการอบรมผู้เตรียมตัวเป็นบาทหลวงคาทอลิกในสามเณราลัยเล็กของคริสต์ศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
(Parents’ s Roles in  Catholic Priestly Formation in Minor Seminaryof Catholic Church in Thailand)
โดย บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา,พีรพัฒน์ ถวิลรัตน์,ทิพอนงค์ รัชนีลัดดาจิต
9.รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
Learning and Teaching Management Model of Master of Arts, Program in Moral  Theology, Saengtham College.
โดย บาทหลวง ดร.ออกัสติน สุกีโย  ปิโตโย, เอส เจ,บาทหลวงวิรัช  นารินรักษ์,บาทหลวงเจริญ  ว่องประชานุกูล,บาทหลวง ผศ.ดร.ไพยง  มนิราช,บาทหลวง ดร.เชิดชัย  เลิศจิตรเลขา,พีรพัฒน์  ถวิลรัตน์,ลัดดาวรรณ์  ประสูตร์แสงจันทร์
10.


รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
Measurement and Evaluation Model for the Courses of Bachelor of Arts in  Philosophy and Religion Program in Saengtham College.
โดย บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย ปิโตโย, เอส.เจ,บาทหลวง ดร. ชาติชาย พงษ์ศิริ,บาทหลวงสมหมาย  มธุรสสุวรรณ,บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา,ทิพอนงค์ รัชนีลัดดาจิต
11.


รูปแบบการสอนคริสต์ศาสนาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
Christianity  Teaching Model for the Bachelor Program.
โดย บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา, ทิพอนงค์  รัชนีลัดดาจิต
12.
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม
The Internal Quality Assurance in Education of Saengtham College
โดย บาทหลวงวุฒิชัย  อ่องนาวา,ภักดี  กฤติกรัณย์,ทวีศักดิ์  เดชาเลิศ,ทิพยา  แสงไชย,ลัดดาวรรณ์  ประสูตร์แสงจันทร์,จิตรา  กิจเจริญ,ปนัดดา  ชัยพระคุณ,ลลิตา  กิจประมวล,ทิพอนงค์  รัชนีลัดดาจิต
13.
การพัฒนาสื่อการศึกษาด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท้ 8 ประการสำหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี
โดย มุขนายก ดร. ลือชัย  ธาตุวิสัย,บาทหลวงเจริญ  ว่องประชานุกูล,บาทหลวงบุญเลิศ  สร้างกุศลในพสุธา,บาทหลวง ผศ. วัชศิลป์  กฤษเจริญ,ทิพอนงค์ รัชนีลัดดาจิต
14.

การสำรวจความต้องการการบริการความรู้ด้านคริสต์ศาสนาสำหรับคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย
(The Requirement Survey of Christianity Knowledge Services for Catholic in Thailand)
โดย บาทหลวง ดร. ชาติชาย พงษ์ศิริ,บาทหลวงไชโย กิจสกุล,บาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม,ภักดี  กฤดิกรัณย์,ทิพอนงค์ รัชนีลัดดาจิต
15.
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2554-2568) วิทยาลัยแสงธรรม
Factors Affecting Long-term Planning of Saengtham College for 15 Years (2011 - 2025)
โดย บาทหลวง ดร.ชาติชาย  พงษ์ศิริ,บาทหลวงไชโย กิจสกุล,บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา,บาทหลวงวิรัช นารินรักษ์,บาทหลวงธรรมรัตน์  เรือนงาม,ภักดี กฤติกรัณย์,พีรพัฒน์ ถวิลรัตน์,พิเชษฐ  รุ้งลาวัลย์,ทิพยา แสงไชย,ลัดดาวรรณ์ ประสูตร์แสงจันทร์,จิตรา  กิจเจริญ,ปนัดดา  ชัยพระคุณ,ทิพอนงค์  รัชนีลัดดาจิต
16.
รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม
The Procedure of English Skills Development for Saengtham College’s Student.
โดย บาทหลวง ดร.ออกัสติน สุกีโย ปีโตโย, S.J.,บาทหลวงชาย ขันทะโฮม,ทิพอนงค์ รัชนีลัดดาจิต

 

17. การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา วท. 100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน โดยวิธีกระบวนการกลุ่มนำเสนอ
Teaching and Learning Development “SC 100 Science in Everyday Life” by Presentation Group Process
โดย พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์ , สุจิตตรา จันทร์ลอย
18. การวิเคราะห์ความพร้อมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดย ฝ่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาคาทอลิก สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
 19. การวิเคราะห์ความพร้อมของโรงเรียนคาทอลิก ในประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดย บาทหลวง ดร.อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ  บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล  ดร.ยุพิน ยืนยง นางสาวจิตรา กิจเจริญ  นายศรัญพงศ์  ประเสริฐสิน 
   
   

 

   งานวิจัยเพื่อรับใช้พระศาสนจักรและสถาบัน

1.


แนวทางการพัฒนาทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูโรงเรียนในเครือคาทอลิก (2551)
โดย พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์ บาทหลวงวิรัช นารินรักษ์ และลลิตา กิจประมวล
2.


อัตลักษณ์การศึกษาวิชาปรัชญาวิทยาลัยแสงธรรม (2551)
โดย บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ
และทิพอนงค์ รัชนีลัดดจิต
3.


ความต้องการศึกษาต่อของบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม (2551)
โดย สุจิตตรา จันทร์ลอย ทิพอนงค์ รัชนีลัดดาจิต และอิสรีย์ กิจสวัสดิ์
4.


การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน์ (2551)
โดย บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา ปนัดดา ชัยพระคุณ
และทิพอนงค์ รัชนีลัดดาจิต

งานวิจัยด้านการอภิบาลและแพร่ธรรม

1.การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความซื่อสัตย์แห่งคำมั่นสัญญาของคู่สมรสในสังฆมณฆลราชบุรี (2551)
โดย บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา บาทหลวง ดร.ไพยง มนิราช
และทิพอนงค์ รัชนีลัดดาจิต
2.รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธ์ตามแนวทางคริสต์ศาสนจักรคาทอลิก (2551)
โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย ธาตุวิสัย บาทหลวงดร.สุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์
บาทหลวงบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา และทิพอนงค์ รัชนีลัดดาจิต   

3.การศึกษากระบวนการพิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย(RCIA)(2551)
โดย มุขนายกวีระ อาภรณ์รัตน์ บาทหลวงอันโตนีโอ วาลเซกกี
และทวีศักดิ์ เดชาเลิศ
4. สภาพและปัญหาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของคริสตชนในประเทศไทย
โดย บาทหลวงธรรมรัตน์  เรือนงาม  บาทหลวงเจริญ  ว่องประชานุกูล 
พิเชษฐ์  รุ้งลาวัลย์   สุดหทัย  นิยมธรรม และนภาดา  ตะเพียนทอง
5. ปัจจัยพื้นฐานในการเป็นวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน
ในประเทศไทย
โดย บาทหลวง ดร.อภิสิทธิ์  กฤษเจริญ 
บาทหลวง ดร.ออกัสติน  สุกิโย  ปิโตโย
บาทหลวงเจริญ  ว่องประชานุกูล 
พิเชษฐ์  รุ้งลาวัลย์  และทิพย์อนงค์  รัชนีลัดดาจิต

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top