แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

แสงธรรมปริทัศน์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2011/2554

[issuu layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml showflipbtn=false documentid=110301090005-923bbe9809d348afafd273453765f094 docname=scj35-1 username=bosconoom loadinginfotext=%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2035%20%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%20-%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202011%2F2554 showhtmllink=false tag=351 width=460 height=320 unit=px]

รายชื่อบทความทั้งหมดของฉบับ " สื่อมวลชน "

1. The Role of Moral Theology in Formation for Ministry"
โดย...Fr.Eric Genilo, S.J.
2. The Role of Catholic Education in Promoting Democratic Values and Practices
โดย...บาทหลวงปิโตโย สุกิโย
3. สื่อสาร : สื่อ (อะไรใน) สาร? แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาว่าด้วยเรื่องการสื่อสาร
โดย...บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา
4. สื่อมวลชน : ในทัศนะของสองบาทหลวง สื่อมวลชนคาทอลิก
โดย...บาทหลวงวรยุทธ กิจบำรุง และ บาทหลวงอนุชา ไชยเดช
5. อิทธิพล ของสื่อมวลชนที่คริสตชนควรรู้
โดย...กีรติ บุญเจือ
6. บทบาทของ ไอซีที ที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบัน
โดย...ดร.สุภาวดี นัมคณิสรณ์
7. “สื่อและเทคโนโลยี” กับ ความเข้าใจ คือ แสงไฟส่องทาง
โดย...สุจิตตรา จันทร์ลอย
8. Facebook: เครือข่ายสังคมออนไลน์ : ปฏิเสธหรือยอมรับ?
โดย...พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์
9. การสื่อสาร เพื่อเสริมศักยภาพการอภิบาล
โดย...บร.ภุมเรศ ภูผา
10. แนะนำหนังสือ
บาทหลวงสมชัย พิทยาพงศ์พรสนใจสมัครสมาชิกและชำระค่าสมาชิกวารสารแสงธรรมปริทัศน์ได้ที่
 “นางสาวธชวรรณ  สุทธาธาร ผู้ประสานงานสมาชิกวารสารแสงธรรมปริทัศน์”
20 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ติดต่อ โทร. 0-2429-0100-3


:::: ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก ::::

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top