schead02

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยแสงธรรม

 

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยแสงธรรม

พระคาร์ดินัล มีชัย กิจบุญชู นายกสภาวิทยาลัย
พระคาร์ดินัล มีชัย  กิจบุญชู
นายกสภาวิทยาลัย

มุขนายก เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช กรรมการ
มุขนายก เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช
กรรมการ
 มุขนายก ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
มุขนายก ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์
กรรมการ
บาทหลวง วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช กรรมการ
บาทหลวง ดร.วีรศักดิ์  วนาโรจน์สุวิช
กรรมการ

บาทหลวง เทพรัตน์ ปิติสันต์ กรรมการ
บาทหลวง เทพรัตน์  ปิติสันต์
กรรมการ
 รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย กรรมการ
รศ.ดร.สินธุ์ชัย  แก้วกิติชัย
กรรมการ
ผศ.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี กรรมการ (ผู้แทน สกอ.)
ผศ.วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี
กรรมการ (ผู้แทน สกอ.)
ผศ.สรรค์ วรอินทร์ กรรมการ (ผู้แทน สกอ.)
ผศ.สรรค์  วรอินทร์
กรรมการ (ผู้แทน สกอ.)
 นายโอภาส เขียววิชัย กรรมการ (ผู้แทน สกอ.)
นายโอภาส  เขียววิชัย
กรรมการ (ผู้แทน สกอ.)
บาทหลวง ชาติชาย พงษ์ศิริ กรรมการ (อธิการบดี)
บาทหลวง ดร.ชาติชาย  พงษ์ศิริ
กรรมการ (อธิการบดี)

บาทหลวง ดร. อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ
บาทหลวง ดร.อภิสิทธิ์   กฤษเจริญ
กรรมการ / เลขานุการ

นางสาวลัดดาวรรณ์ ประสูตร์แสงจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวลัดดาวรรณ์  ประสูตร์แสงจันทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top