แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยแสงธรรม

 คณะกรรมการสภาวิทยาลัยแสงธรรม

 

01 resize

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
นายกสภาวิทยาลัย

 02 resize

มุขนายก  ยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์
อุปนายก

 03 resize

มุขนายก ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรรัตน์
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 04 resize

บาทหลวง ว่าที่ร้อยตรี เดชา อาภรรัตน์
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 05 resize

ศ.ดร.สมภาร   พรมทา
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 06 resize

ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์
กรรมการ(ผู้แทน สป.อว.)

 07 resize

บาทหลวง เทพรัตน์ ปิติสันต์
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 08 resize

บาทหลวง เจริญ ว่องประชานุกุล
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 09 resize

บาทหลวง เชษฐา ไชยเดช
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 10 resize

บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 11 resize

บาทหลวง วิทยา  เลิศทนงศักดิ์
เลขานุการ

 12 resize

ดร.ศรัญญู  พงศ์ประเสริฐสิน
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top