แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วิสัยทัศน์ ฝ่ายบริหาร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ของฝ่ายบริหาร

วิสัยทัศน์

ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยแสงธรรม มุ่งเสริมสร้างบุคลากรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของคริสต์ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อมุ่งสู่มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ

  1. พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ แสวงหาความจริงของชีวิต อาศัยการไตร่ตรองอย่างสม่ำเสมอ
  2. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในบรรยากาศแห่งความรัก
  3. ให้ความร่วมมือกับสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  4. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เป้าประสงค์

  1. บุคคลแห่งการเรียนรู้
  2. บรรยากาศแห่งการเอื้ออาทร การแบ่งปันความรู้และการแก้ปัญหาร่วมกัน
  3. ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกับผู้อื่น เสียสละเพื่อส่วนรวม
  4. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่เหมาะสมและได้รับการยอมรับระดับสากล

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top